Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1. Prijzen en betalingen
1.1 VV Drogeham behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en eventuele bedrukkingskosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

2. Levering/verzending
2.1 Het streven is om de order binnen een termijn van 8 werkdagen af te handelen met een uitloop tot 6 werkdagen, mits het product op voorraad is. Voor artikelen die besteld moeten worden geldt een levertijd, die bepaald wordt door de minimum afname van een product door VV Drogeham.
2.2 De opgegeven levertijden, uit artikel 2.1 zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2.3 De levering van de producten geschied op basis van afhalen, op het daartoe aangegeven adres.

3. Retourneren
3.1 Het is niet toegestaan om goederen te retourneren voorzien van personalisatie. Kleding voorzien van naam of initialen kunnen dus niet geretourneerd worden. Mocht de bedrukking niet juist zijn uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de kledingbeheerster. Deze zal de klacht beoordelen en is zelf bevoegd om de klacht te beoordelen en eventueel te aanvaarden.
3.2 Retourneren en ruilen van producten kan altijd mits goederen in originele staat zijn binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product. De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten voorzien zijn van orginele kaartjes en verpakking. De producten moeten teruggebracht worden naar het adres waar de producten zijn opgehaald.

4. Eigendomsrechten
4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VV Drogeham verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VV Drogeham geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.3 VV Drogeham garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten overeenkomen met hetgeen wat in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, dient u VV Drogeham daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, persoonlijk bij de kledingbeheerster kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat het product niet overeenkomt met de beschrijving uit de overeenkomst, heeft VV Drogeham de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VV Drogeham, is VV Drogeham niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VV Drogeham
5.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VV Drogeham in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VV Drogeham gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VV Drogeham kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Levering /afhalen
6.1 Bestelde artikelen kunnen alleen afgehaald worden op het daartoe aangegeven afhaaladres.
6.2 Wanneer VV Drogeham beslist af te wijken van de algemene voorwaarde, zal voor de verdere voortgang van het proces de algemene voorwaarde gewoon van kracht zijn.
6.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VV Drogheam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VV Drogeham vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Webshop VV Drogeham | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?